Windows 7 RTM (Build 7600)正式版发布

7600.16384.win7_rtm.090710-1945最终确定为RTM正式版
真正最终RTM生成的准确代号:7600.16384.win7_rtm.090710-1945
镜像文件名:7600.16384.090710-1945_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
ISO卷标:GRMCULXFRER_EN_DVD

0 0 投票数
文章评分
订阅评论
提醒
guest

1 评论
最旧
最新 最多投票
内联反馈
查看所有评论
countmeon
2009年7月13日 18:21

简体中文x86:
文件名:7600.16384.090710-1945_x86fre_client_zh-cn_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_CN_DVD.iso
大小:2,604,361,728
SHA1:E43BC56AE77A4AB4006A93BB392B150D8A73CCF8

简体中文x64:
文件名:7600.16384.090710-1945_x64fre_client_zh-cn_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_CN_DVD.iso
大小:3,341,467,648
SHA1:A5D467B9B5244C53FEA7B7BED7550AB35F34AB4E

英文x86版:
文件名:7600.16384.090710-1945_x86fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULFRER_EN_DVD.iso
大小:2,501,750,784
SHA1:66588F282A88D71A4A1E11BE7C093F02FBFFDDF9

英文x64版(最先被泄露出):
文件名:7600.16384.090710-1945_x64fre_client_en-us_Retail_Ultimate-GRMCULXFRER_EN_DVD.iso
大小: 3,224,717,312
SHA1: 0x31849B315290EFABFD81F967ED3C553D82925E4C

1
0
希望看到您的想法,请您发表评论x